Collections in this community

Recent Submissions

 • Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інститут вищої освіти НАПН України, 2015-09-16)
  Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено сутність понять «саморозвиток особистості», «професійний саморозвиток ...
 • Правове регулювання енергозбереження у сільському господарстві України 

  Рудь, Юлія Михайлівна; Rud, Yuliia; Рудь, Юлия Михайловна (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015-03)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового регулювання енергозбереження у сільському господарстві України, формулюванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення ...
 • Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) 

  Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021-05-14)
  Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання і організаційного забезпечення системи юридичної освіти і науки поза класичними університетами в ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст. ...
 • Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) 

  Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021)
  Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового регулювання і організаційного забезпечення системи юридичної освіти і науки поза класичними університетами у період ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ...
 • Підприємство як об'єкт цивільних прав 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (Національний університет «Одеська юридична академія», 2005-04)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню правової природи підприємства як майнового комплексу, особливостей і напрямків правового регулювання цивільного обороту підприємства. Доведено необхідність системного підходу ...
 • Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї 

  Беспаль, Ольга Леонідівна; Bespal, Olha; Беспаль, Ольга Леонидовна (Класичний приватний університет, 2019)
  Дисертацію присвячено комплексному кримінологічному дослідженню злочинів проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї, і розробці на цій основі системи запобіжних заходів загальносоціального, спеціальнокримінологічного ...
 • Потенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції 

  Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню процесів міжнародної торговельної інтеграції з використанням багаторівневого підходу, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати стан та тенденції інтеграційної взаємодії ...
 • Адміністративно-правове регулювання створення юридичних осіб 

  Ільницька, Надіря Фатехівна; Ilnytska, Nadiria; Ильницкая, Надиря Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-28)
  У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правового регулювання створення юридичних осіб. Розкрито сутність створення юридичних осіб як предмета адміністративно-правового регулювання та його ...
 • Стратегії міжнародних банківських груп в Україні 

  Цівина, Маргарита Сергіївна; Tsivyna, M. S.; Цивина, Маргарита Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес-середовищі, систематизовано стратегії ...
 • Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют) 

  Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-01)
  Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробці інструментарію моделювання та прогнозування динаміки інноваційних фінансових інструментів на прикладі криптовалют. У дисертаційній роботі визначено ...
 • Моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства 

  Помазун, Оксана Миколаївна; Pomazun, Oksana; Помазун, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-08-19)
  Дисертацію присвячено розробленню концептуальних положень і відповідного комплексу математичних моделей прийняття рішень з управління бізнес-процесами. Концепція передбачає визначення елементів процесу прийняття рішень, ...
 • Моделі та інформаційні технології управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників 

  Науменко, Ірина Віталіївна; Naumenko, Irina; Науменко, Ирина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-08-26)
  Дисертація присвячена узагальненню та подальшому розвитку теоретичних засад управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту на підставі моделювання і розроблення інформаційних технологій ...
 • Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності (на прикладі ВНЗ) 

  Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-27)
  Дисертація присвячена вдосконаленню системи оцінювання професійної інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ України та нових математичних моделей і методів мотивації та оцінювання обсягів (структури) їх ...
 • Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-10)
  Дисертація містить результати дослідження процесів управління фінансовою безпекою підприємства засобами економіко-математичного моделювання. В роботі розкрито зміст категорії «фінансова безпека підприємства», визначено її ...
 • Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів 

  Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-08)
  У дисертаційній роботі викладені основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінки та оптимізації інвестування збереження та відтворення родючості ґрунтів. Показано доцільність інвестування цих робіт ...
 • Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-05)
  Дисертація присвячена дослідженню методологічних, теоретичних та прикладних засад моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем. Розроблено цілісну концепцію моделювання процесів функціонування ...
 • Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки 

  Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17)
  У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нечіткої логіки. Зокрема, у відповідності до запропонованої концепції побудовано економіко-математичні ...
 • Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України 

  Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhay, Kostyantyn; Захожай, Константин Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У дисертаційній роботі визначено методологічні засади статистичного забезпечення системи місцевого бюджетування. Розроблено концептуальну схему статистичного інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими ...
 • Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної структури економіки України 

  Трубнік, Тетяна Євгеніївна; Trubnik, T. E.; Трубник, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-24)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних положень статистичного дослідження закономірностей розвитку секторальної структури економіки, секторальних структурних зрушень, якості секторальних змін та ...
 • Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor; Манцуров, Игорь Германович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  У дисертаційний роботі на основі теоретичних узагальнень сутності категорій економічного зростання і конкурентоспроможності обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики економічного зростання та конкурентос ...

View More