Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Соціальна безпека як критерій фективності соціальної політики: теоретичний аспект, методологічні засади оцінювання та реалії в Україні 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Yurchyk, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Невирішеність та загострення соціальних проблем та ризиків в Україні обумовлюють необхідність пошуку підходів до оцінювання ефективності соціальної політики. На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових ...
 • Концептуальні засади впровадження системи управління знаннями в бізнес-організаціях 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Управління знаннями набуває особливої актуальності для сучасних організацій, адже те, як бізнес отримує, поширює та використовує знання є визначальною умовою в його здатності успішно розвиватись та конкурувати в умовах ...
 • Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Касперович, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Цифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому ...
 • Регламентування роботи на умовах краудсорсингу 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Кузьменко, Галина Іванівна; Kuzmenko, Halyna; Кузьменко, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Актуальність дослідження зумовлена поширенням атипових форм залучення персоналу до виконання робіт та потребою переосмислення змісту соціально-трудових відносин, що реалізуються у віртуальному просторі, необхідністю ...
 • Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  та нових викликів і загроз, зумовлених санітарно–епідеміологічними вимогами коронавірусної пандемії («великий вибух–2»), призводить до стиснення життєвого простору, в якому перебуває економічно активна людина. Можливість ...
 • Сервіс-дизайн як об’єкт наукових досліджень: бібліографічний аналіз 

  Потієнко, О. В.; Potiienko, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті викладена інформація щодо виникнення, розвитку, змістовних характеристик сервіс-дизайну як інноваційної концепції, методології та інструменту клієнтоорієнтованого проектування різноманітних видів послуг. Проведено ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...
 • Асиметрія інтегрованого розвитку підприємств в умовах ліквідації наслідків війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дане дослідження спрямоване на розробку методичного підходу до діагностики якості розвитку бізнесу на основі асиметрії його інтегрованості у процесі ліквідації наслідків воєнних дій. Запропоновано методичний підхід, який ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...
 • Використання інформації з відкритих джерел для маркетингових досліджень товарних ринків 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Опрацьовано альтернативні способи збору і обробки даних з відкритих джерел інформації, що формують загальне розуміння ситуацій і тенденцій розвитку бізнесу на цільових ринках товарів і послуг. Розроблено рекомендації щодо ...
 • Теоретичні засади механізму реалізації підприємницької діяльності 

  Рибак, М. О.; Rybak, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті здійснено дослідження теоретичних аспектів формування механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових – економічної, організаційної, соціальної, а також окреслено особливості їх спільної ...
 • Взаємопов’язані категорії економічного зростання підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті узагальнено наукові позиції щодо визначення економічного зростання підприємства. Встановлено змістовний взаємозв’язок економічного зростання та таких категорій як «економічні результати», «масштаби підприємства», ...
 • Економіко-математична модель управління клієнтською базою підприємства 

  Гаркавенко, Владислав Олександрович; Harkavenko, Vladyslav; Стець, Олена Вікторівна; Stets, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Незважаючи на досить широку лінійку розроблених моделей для управління клієнтською базою, практика впровадження повноцінних моделей управління такимибазами досить невелика. Це пов’язано, в першу чергу, з трудомісткістю і ...
 • Реплікаційна модель інтегрованого розвитку бізнесу 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Мета даного дослідження полягає у формуванні реплікаційної моделі інтегрованого розвитку підприємств та її апробації на підприємствах легкої промисловості України. Проведено порівняння ефективності реплікаційної моделі та ...
 • Формування бізнес-патерну закладів охорони здоров’я в Україні 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті представлено результати дослідження розвитку та функціонування закладів охорони здоров’я України як соціально- та бізнес-орієнтованих організацій. Уведено в науковий обіг поняття«бізнес-патерн» для відображення ...
 • Туристичний кластер – інструмент регіонального розвитку та економічного зростання 

  Мазур, Володимир Степанович; Mazur, Volodymyr; Галько, Оксана Василівна; Halko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті авторами розглянуто роль туристичних кластерів, як інструменту регіонального розвитку та економічного зростання. Обгрунтовано розвиток туризму в регіонах та його сприяння збільшенню ВВП, зайнятості, притоку ...
 • Базові моделі комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України 

  Кузик, Олег Володимирович; Kuzyk, Oleh (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Кризові явища в національній економіці змушують агропромислові компанії в Україні шукати шляхи підвищення ефективності господарської діяльності, скорочувати витрати, швидко пристосовуватись до маркетингового макросередовища. ...
 • Digital communication tools in a public sector: Ukraine case-study of national security providing 

  Kazachenko, Volodymyr; Казаченко, Володимир Олександрович; do Paço, Arminda; до Пако, Армінда (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  The article is focused on actual experience of using specific digital instruments to communicate with civil society in part of providing sustainable national security. We aggregated the data about efficiency of using digital ...
 • Екологічна стратегія використання сільськогосподарської землі в Україні 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті розглянуто проблемні питання використання сільськогосподарської землі в Україні. Проаналізовано вплив систем землеробства, глобального потепління, зокрема підвищення температури повітря, розподілу опадів за місяцями ...
 • Культурний та креативний імперативи економічного зростання 

  Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Економічні досягнення провідних країн можуть бути зразками для наслідування, проте питання полягає в тому наскільки дієвими вони виявляться насправді. Відповідь на це питання лежить у культурній площині. Зазначимо, що ...

View More