Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено розробленню сценаріїв розвитку вищої освіти України в перспективі до 2030 року. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки дорожньої карти розвитку вищої освіти України в межах середньо- ...
 • Системи менеджменту навчання: окремі спостереження для українських вищих навчальних закладів 

  Грошек, Джеральд; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia; Черкас, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті підкреслюється важливість впровадження систем управління навчанням (LMS) в українських університетах. Наведено порівняння застосування системи Moodle в Україні та в закладах вищої освіти сусідніх країн (ЄС та СНД), ...
 • Роль феномена атрофії серед працюючих студентів та її визначальні фактори 

  Кутило, Лукаш (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто соціальну роль феномена атрофії серед працюючих студентів денної форми навчання. Під терміном «атрофія» слід розуміти зникнення обов’язків у особи, які регулюють його/її роль. Що стосується студентів, то ...
 • Практика спільного міжнародного онлайн навчання як навчальна педагогіка у вищій освіті: досвід японського університету 

  Беларга, Олівер (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Одночасно з ростом спільного онлайн навчання все більше студентів відчувають, що освітнє середовище характеризується культурною різноманітністю. У цій статті буде розглядаються останні практичний досвід реалізації міжнародного ...
 • Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті зумовлена динамічними процесами розвитку глобального ринку освіти, її мета — визначити основні тенденції вищої освіти. Серед них такі: швидко зростає чисельність студентського населення та населення ...
 • Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в XXI столітті 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасному світі інновації є не лише потужним драйвером економічного зростання, а й важливою передумовою конкурентоспроможності як для підприємств, так і країн. І якщо в попередніх економічних моделях їх більше розглядали ...
 • Оцінювання та дизайн оцінювання 

  Понд, Кіт (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У цій статті розглядається важливість оцінювання як частини навчальної подорожі студентів у вищій школі. Однак оцінювання є продуктом впливу багатьох чинників, а часто одного визначального, але воно не завжди перебуває під ...
 • ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Вища освіта під час пандемії 

  Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Архітектура інтелектуальної авіаційної транспортної системи, що функціонує в умовах невизначеності 

  Шевчук, Д. О.; Shevchuk, D. O.; Мединський, Д. В.; Medynskyi, D. V.; Маляренко, Д. Л.; Maliarenko, D. L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Існуюча локальна система інформаційного супроводу та контролю діяльності сегментів авіаційного транспортного комплексу забезпечують ефективне вирішення певного ряду завдань. Але відсутність єдиних державних стандартів ...
 • Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації 

  Серденко, Таісія Володимирівна; Serdenko, T. V.; Серденко, Таисия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті наведено огляд сучасних методів захисту інформації, для реалізації яких використовується вейвлет-перетворення сигналів. Основна область застосування вейвлетних перетворень — аналіз та обробка сигналів, нестаціонарних ...
 • Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали ...
 • Про оцінки точності моделювання звуження броунівського листа на частину кола в просторі Hsp 

  Круглова, Н. В.; Kruglova, N. V.; Диховичний, О. О.; Dykhovychnyi, O. O.; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі узагальнено результати, отримані у роботах Параньяпа, Парка, Клесова, Круглової, Диховичного (Paranjape, Park, Klesov, Kruglova, Dykhovychnyi). Зокрема, знайдено найбільш точну апроксимацію розподілу максимуму ...
 • Аналіз стратегій приймального користувацького тестування інформаційних систем 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Міщенко, Д. С.; Mishchenko, D. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню стратегій приймального користувацького тестування — остаточне тестування інформаційної системи, яке виконується спільно з кінцевим користувачем або клієнтом для того, щоб перевірити, чи ...
 • Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено еволюцію моделей прийняття рішень у класичній політекономії, неокласичній економіці та біхевіористській (поведінковій) економіці. Встановлено, що в основі економічного вибору лежить певна теорія ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних) 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич; Поліїт, Д. Г.; Poliyit, D. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність в основному зумовлений зменшенням витрат для осіб з вищими доходами через проблеми зі здоров’ям, що, в свою чергу, впливає на підприємства, які обслуговують багатих, і в ...
 • Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства 

  Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L. G.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Y. V.; М’якшило, О. М.; Myakshylo, O. M.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Запропоновано метод розв’язання задачі визначення оптимальної ціни на продукцію харчового підприємства, заснований на використанні теоретико-ігрового підходу. Показано, що розроблені моделі та відповідні критерії вибору ...
 • Модернізація фінансової політики підприємства: імперативно-диспозитивний підхід 

  Єрешко, Ю. О.; Yereshko, J. O.; Товмасян, В. Р.; Tovmasian, V. R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Визначено, що з використанням імперативного підходу до імплементації фінансової політики підприємства, альтернація рішень можлива лише по завершенні процесу при переході до наступної детермінації імператив або, в процесі ...
 • Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Метою роботи є системний аналіз логічних, структурних зв’язків між різними загрозами соціокібернетичної безпеки. При чому включаємо в розгляд широкий спектр різних складових, різних розумінь соціокібернетичної безпеки: ...

View More