Recent Submissions

 • Напрями імплементації міжнародних ініціатив з податкових питань до національних нормативних актів 

  Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ирина Игоревна; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, L.; Николенко, Лариса Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджені проблеми врегулювання законодавства до міжнародних правил податкового адміністрування по сприянню боротьбі з ухиленням багатонаціональними підприємствами від оподаткування на території України. Problems of ...
 • Тенденції розвитку іноваційного процесу 

  Гордієнко, Лариса Петрівна; Gordienko, Larysa; Гордиенко, Лариса Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто теоретичні та організаційні аспекти запровадження інноваційного процесу на підприємствах, проблематику їх використання та застосування, теоретичну базу даних процесів у науковій літературі. The theoretical and ...
 • Розвиток трудового потенціалу в системі ефективного менеджменту організації 

  Зось-Кіор, Микола Валерійович; Zos-Kior, Мykola; Ільїн, Валерій Юрійович; Iliin, Valerii; Ильин, Валерий Юрьевич; Свирида, Еріка Олександрівна; Svirida, Ericа (Мукачівський державний університет, 2020)
  В статті узагальнено особливості розвитку трудового потенціалу в системі ефективного менеджменту організації. Виділено основні функції менеджменту трудового потенціалу. Узагальнено основні функції менеджменту трудового ...
 • Консолідована фінансова звітність: основні аспекти 

  Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larisa Victorivna; Ивченко, Лариса Викторовна; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Мукачівський державний університет, 2017)
  Розглянуто сутність, форми консолідованої фінансової звітності та принципи консолідації. Систематизо-вано процедури консолідації звітності та визначено послідовність їх виконання відповідно до вимог чинного законодавства. ...
 • План дій BEPS: ключові напрями імплементації 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Y.; Сташенко, Юлия Викторовна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Розкрито роль і значення Плану дій BEPS, який передбачає масштабну реорганізацію чинної системи міжнародного оподаткування, що дасть можливість удосконалити уніфіковані правила останнього в частині уникнення подвійного ...
 • Нефінансова звітність: крок до соціальної відповідальності 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (Полтавська державна аграрна академія, 2021-03-31)
 • Принципи управлінського обліку: шлях до конкурентноспроможності підприємства 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (Полтавська державна аграрна академія, 2021-03-31)
 • Види операцій, пов’язаних з продажем необоротних активів 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Мичак, Наталія Олександрівна; Mychak, Nataliya; Мычак, Наталия Александровна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті наведено групи операцій, пов’язаних із продажем необоротних активів. У межах кожної групи виділено види операцій з продажу та встановлено основний взаємозв’язок між ними. Розглянуто операції з необоротними ...
 • Актуальні теоретико-методичні проблеми розвитку бухгалтерського обліку 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Замула, І. В. (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2009)
  The research ot the national and toreign scholars' ideas concerning the key problems determining the present-day accounting development has been carned out. The possibilities of its adaptive characteristics improvement ...
 • Глобальні принципи управлінського обліку: комунікація як базис ефективного бізнесу 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Ostapyuk, Nataliya; Остапюк, Наталия Анатольевна (Аудиторська фірма «Аналітик», 2018)
  Стаття підкреслює важливість запровадження в діяльність сучасного підприємства Глобальних принципів управлін- ського обліку (ГПУО), які дозволяють вийти на якісно новий рівень ефективності бізнесу за рахунок використання ...
 • Проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Мичак, Наталія Олександрівна; Mychak, Nataliya; Мычак, Наталия Александровна (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2018)
  Проблематика проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу майже не досліджується науковцями та не висвітлюється у нормативних актах. Відтак метою статті є розкриття ...
 • Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2020)
  У статті розкрито ключові принципи планування діяльності внутрішніх аудиторів, які забезпечують якісне виконання аудиторських процедур. Запропоновано робочий план застосування аудиторських процедур у відділі бухгалтерії, ...
 • Ratio analysis for operations with non-current assets held for sale 

  Shygun, Mariya; Шигун, Марія Михайлівна; Шигун, Мария Михайловна; Mychak, Nataliya; Мичак, Наталія О.; Мычак, Наталия А. (Sopockiej szkoły wyższej, 2019)
  The article is devoted to the study of the main methodical principles of analysis operations with non-current assets held for sale, in particular the analysis of their flow, as a direction for improving the management ...
 • Вплив чинників на модифікації в системі обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна (Національний університет «Острозька академія», 2020-06)
  У статті досліджено ретроспективу виникнення і трактування економічної сутності прибутку. Ідентифіковано теорії визначення прибутку. Висвітлено особливості будівництва і окреслено їх вплив на ключові модифікації в системі ...
 • Evaluation of innovation activity ofenterprises in Ukraine 

  Resler, Maryna V.; Zozuliak, Marta M.; Shygun, Mariya; Шигун, Марія Михайлівна; Шигун, Мария Михайловна; Ostapyuk, Nataliya; Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Остапюк, Наталия Анатольевна; Zayachkivska, Oksana (EDITORIAL ESPACIOS INC, 2019-10-10)
  In modern conditions, the main resource is knowledge and information and intellectual technologies that help to solve an issue of limited natural sources. The relevance of the article is that the evaluation of innovative ...
 • Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю фінансових активів (на прикладі хлібопекарських підприємств) 

  Бугай, Надія Олександрівна; Bugay‬, Nadia; Бугай, Надежда Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-09)
  Мета дисертаційного дослідження полягає в розробленні теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення методик бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю фінансових активів, що сприяють ...
 • Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості) 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga; Федорченко, Ольга Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-06)
  У дисертації досліджено й уточнено склад і структуру дебіторської заборгованості з урахуванням зарубіжних та вітчизняних вимог стандартів бухгалтерського обліку, класифікацію й оцінку дебіторської заборгованості як об’єкта ...
 • Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій 

  Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan; Кудрицкий, Богдан Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-09)
  Роботу присвячено дослідженню методичних та організаційних аспектів аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій. У роботі уточнено формулювання мети, предмета, об’єкта, основних завдань аудиту ...
 • Облік і аналіз нарахування та використання амортизації 

  Городянська, Лариса Володимирівна; Gorodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-08-22)
  Дисертацію присвячено подальшому розвитку науково-методологічних і практичних засад обліку й аналізу нарахування та використання амортизації. У роботі досліджено економічний зміст і концепції нарахування амортизації, ...
 • Аналітичне забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-10)
  Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розвитку теоретико-методологічних і організаційно-методичних положень аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності з дотриманням ...

View More