Recent Submissions

 • Прозорість принципів управління: стратегія уникнення банкрутства 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-26)
 • Аналіз рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в умовах економічної нестабільності 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Павловська, Христина Ю.; Pavlovska, Khrystyna (Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  Досліджено підходи вітчизняних науковців до інтерпретації сутності категорій "прибутковість", "рентабельність", обґрунтовано етапи та параметри їх оцінки. Доведено, що рентабельність є основним показником прибутковості, ...
 • Аналіз дебіторської заборгованості, її вплив на фінансовий стан та ділову активність підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Дубовик, Марія Ф.; Dubovyk, Mariia (Національний авіаційний університет, 2022)
  Досліджено, що ділова активність підприємства є ключовим елементом управління та направлена на підвищення ефективності використання ресурсів. Обґрунтовано методичні положення процедури оцінки дебіторської заборгованості ...
 • Аудит ефективності: поняття та принципи 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна; Крігер, Юлія Ю.; Kriher, Yuliia (Національний авіаційний університет, 2022)
  Проаналізовано передумови становлення аудиту ефективності. Визначено його роль у забезпеченні ефективності управління бюджетними коштами та покращенні результатів управлінської діяльності. Розглянуто наукові підходи до ...
 • Institutional and security aspects of the development of entrepreneurship in the context of digitalization of the economy 

  Klymenchukova, Nataliia; Клименчукова, Наталія С.; Ovіechkina, Olena; Овєчкіна, Олена А.; Булкот, Ганна Вікторівна; Bulkot, Hanna; Булкот, Анна Викторовна (Національний авіаційний університет, 2022)
  The article substantiates the relevance of the study of institutional and security aspects of the development of entrepreneurship in the conditions of digitalization of the economy. The object of the research is the ...
 • Дефініція категорії «прибуток»: науковий аспект 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Національний авіаційний університет, 2022)
  Проведено аналітичний огляд наукових результатів дисертацій в яких досліджувались економічна природа прибутку, його походження та напрями трактування. Розглянуто підходи вітчизняних науковців до інтерпретації категорії ...
 • Інтерпретація обліково-економічної категорії «фінансові результати», їх класифікація 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022)
  В контексті сучасних наукових досліджень проаналізовано економічну та облікову природу категорії «фінансові результати». Виділено підходи до розуміння фінансових результатів діяльності підприємства, окреслено його якісні ...
 • Особливості імплементації міжнародних підходів оподаткування цифрових компаній в Україні 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
 • Амортизація нематеріальних активів та зменшення їх корисності: характеристика й особливості нарахування 

  Петрик, Олена Анатоліївна; Petryk, Olena; Петрик, Елена Анатольевна; Дядюн, Олена Олександрівна; Diadiun, Olena; Дядюн, Елена Александровна (ДННУ «Академія фінансового управління», 2021)
  У статті досліджено процес амортизації у контексті циклу економічного життя нематеріального активу. Окреслено призначення та особливості процесу його тестування на предмет зменшення корисності. Ідентифіковано ознаки зменшення ...
 • Розкриття інформації про соціальне забезпечення у розпорядників бюджетних коштів 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДННУ «Академія фінансового управління», 2021)
  У статті досліджено та визначено роль соціального забезпечення, що реалізується через розрахунок та призначення соціальних виплат, виплат із соціального страхування та пенсійних виплат. Систематизовано та виокремлено основні ...
 • Наукова школа обліку, аналізу та аудиту: історія та сучасність 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна; Петрик, Олена Анатоліївна; Petryk, Olena; Петрик, Елена Анатольевна; Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню історії та теперішнього стану наукової школи обліку, аналізу та аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що відіграє провідну роль у ...
 • Удосконалення податкових розрахунків в SAP для українських компаній 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна; Журавель, Андрій Анатолійович; Zhuravel, Andrii; Журавель, Андрей Анатольевич (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2021)
  Забезпечуючи фіскальну функцію, податкові розрахунки є одним із ключових процесів в діяльності вітчизняних підприємств. Дослідження практики застосування сучасних програмних продуктів для автоматизації обліку показало, ...
 • Розвиток формату XBRL, як подальший напрямок цифровізації фінансової звітності 

  Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2021)
  Вступ. В умовах постійних технічних відкриттів, збільшення впровадження новітніх технологій в практичній діяльності, постає питання, щодо впровадження їх у вітчизняну практику звітування. Без належної організації ...
 • Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств 

  Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна; Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Озеран, Алла Владимировна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  У статті розкрито основні методологічні аспекти обліку довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та національних положень (стандартів) ...
 • Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна; Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  У статті за результатами аналізу основних міжнародних і національних регламентів фінансового моніторингу на основі історичного підходу окреслено напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері запобігання ...
 • Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine 

  Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлія Борисівна; Слободяник, Юлия Борисовна; Bagatska, Kateryna; Silakova, Hanna; Krot, Liudmyla; Korbutiak, Alina (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 2021-05-01)
  The paper aims to analyze the approaches to capital formation of Ukrainian utility enterprises, identify their impact on the financial results of entities and formulate recommendations to ensure the efficiency of utility ...
 • Цифрова трансформація технологій обліку 

  Самборський, Олександр Володимирович; Samborskyi, Oleksandr; Самборский, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)
 • Дані керують професією аудитора 

  Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Matiienko-Zubenko, Iryna; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)
 • Штучний інтелект в системі комп’ютеризованих методів аудиту 

  Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)
 • Аудит інформаційних систем за стандартами INTOSAI 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12)

View More